مقایسه ( مورد)
فقط نمایش کالاهای موجود

استخوان راسته MD

16,990 تومان 16,990 تومان

استیک MD کد 12114717071

98,590 تومان 98,590 تومان

استیک با سس مخصوص MD

104,790 تومان 104,790 تومان

استیک با سس مخصوصsn

103,000 تومان 103,000 تومان

استیک گوسالهsn

103,000 تومان 103,000 تومان

اسو خو فوsn

95,000 تومان 95,000 تومان

بیف استراگانفsn

103,000 تومان 103,000 تومان

بیف استروگانف

119,230 تومان 119,230 تومان

بیفتک MD

98,590 تومان 98,590 تومان

بیفتک استراگانف MD کد 12114717093

107,990 تومان 107,990 تومان

بیفتک گوسالهsn

103,000 تومان 103,000 تومان

تی بن راسته با استخوان گوساله

139,620 تومان 139,620 تومان

تی بن گوساله sn

95,000 تومان 95,000 تومان

خورشتی ران MD کد 12114717090

157,990 تومان 157,990 تومان

خورشتی گوساله

119,110 تومان 119,110 تومان

خورشتی گوساله  MD کد 12114717078

89,990 تومان 89,990 تومان

خورشتی گوساله sn

101,000 تومان 101,000 تومان

خورشتی گوساله ممتاز 800g روناک

19,800 تومان 19,800 تومان

خورشتی گوساله ممتاز 800gآرین

27,930 تومان 28,500 تومان

دنبالیچه گوساله

97,290 تومان 97,290 تومان

دنبهsn

45,000 تومان 45,000 تومان

راسته بدون استخوان  MD کد 12114717089

161,990 تومان 161,990 تومان

راسته مغز گوساله  MD

93,590 تومان 93,590 تومان

راسته پاک شده گوساله

148,570 تومان 148,570 تومان

راسته پاک شده گوسالهsn

126,000 تومان 126,000 تومان

ران پاک شده MD

141,450 تومان 141,450 تومان

ران گوساله 1kممتاز روناک

22,000 تومان 22,000 تومان

ران گوساله 2kممتاز روناک

44,000 تومان 44,000 تومان

ران گوساله ممتاز 1000gآرین

30,870 تومان 31,500 تومان

ران گوساله ممتاز 2000gآرین

60,760 تومان 62,000 تومان

زبان گوساله1kg گل تاج

17,820 تومان 19,800 تومان

سر دست گوساله

121,170 تومان 121,170 تومان

سر دست گوسالهsn

95,000 تومان 95,000 تومان

سر دنده آبگوشتی MD کد 12114717087

29,990 تومان 29,990 تومان

سردست پلویی MD کد 12114717086

138,950 تومان 138,950 تومان

سردست گوساله پاک شده MD کد 12114717082

78,990 تومان 78,990 تومان

سفید ران MD

92,560 تومان 92,560 تومان

سفید ران گوساله

133,790 تومان 133,790 تومان

سفید ران گوساله ممتاز 1000gآرین

32,830 تومان 33,500 تومان

سفید ران گوسالهsn

103,000 تومان 103,000 تومان

فیله گوساله

183,190 تومان 183,190 تومان

فیله گوساله MD

134,990 تومان 134,990 تومان

فیله گوساله sn

155,000 تومان 155,000 تومان

فیله گوشت 98% کامپوره

159,900 تومان 159,900 تومان

قلم گوساله

10,260 تومان 10,260 تومان

قلم گوساله MD کد 12114717074

8,290 تومان 8,290 تومان

قلم گوساله 1ع گل تاج

4,050 تومان 4,500 تومان

قلم گوسالهsn

9,500 تومان 9,500 تومان

قلوه گاه با استخوان MD کد 12114717080

68,990 تومان 68,990 تومان

قلوه گاه بدون استخوان MD کد 12114717081
قلوه گاه گوساله

93,380 تومان 93,380 تومان

قلوه گاه گوساله MD

78,990 تومان 78,990 تومان

قلوه گاه گوساله sn

88,000 تومان 88,000 تومان

قلوه گاه گوساله ممتاز 1000gآرین

17,150 تومان 17,500 تومان

ماهیچه لقمه گوساله

104,980 تومان 104,980 تومان

ماهیچه پلویی گوساله

104,980 تومان 104,980 تومان

ماهیچه گوساله MD کد 12114717096

91,990 تومان 91,990 تومان

ماهیچه گوساله sn

99,000 تومان 99,000 تومان

ماهیچه گوساله ممتاز 1000gآرین

30,870 تومان 31,500 تومان

ماهیچه گوساله ممتاز 1kروناک

21,750 تومان 21,750 تومان

مخلوط گوساله 1k ممتاز روناک

20,500 تومان 20,500 تومان

مخلوط گوساله ممتاز 1000gآرین

28,910 تومان 29,500 تومان

مغز ران با استخوان  MD کد 12114717095

156,990 تومان 156,990 تومان

مغز ران گوساله

132,490 تومان 132,490 تومان

مغز ران گوساله MD کد 12114717073

85,990 تومان 85,990 تومان

مغز ران گوساله sn

101,000 تومان 101,000 تومان

مغز ران گوساله چرخ شده

121,910 تومان 121,910 تومان

مغز ران گوسفندی چرخ شده

161,850 تومان 161,850 تومان

چرخ کرده مخلوط MD کد 12114717077

71,990 تومان 71,990 تومان

چرخ کرده مخلوط ممتاز 1000gآرین

24,990 تومان 25,500 تومان

چرخ کرده مخلوطsn

88,000 تومان 88,000 تومان

چرخ کرده گوساله MD

71,990 تومان 71,990 تومان

چرخ کرده گوساله sn

88,000 تومان 88,000 تومان

چرخ کرده گوساله ممتاز 1000gآرین

24,010 تومان 24,500 تومان

چرخکرده مخلوط 1kممتاز روناک

18,600 تومان 18,600 تومان

نمايش 1 تا 75 از 100 (2 صفحه)


جدید ترین کالاها