مقایسه ( مورد)
فقط نمایش کالاهای موجود

استخوان راسته AM

23,590 تومان 23,590 تومان

استخوان راسته MD

17,960 تومان 17,960 تومان

استیک MD کد 12114717071

98,590 تومان 98,590 تومان

استیک با سس مخصوص AM

119,890 تومان 119,890 تومان

استیک با سس مخصوص MD

104,790 تومان 104,790 تومان

استیک با سس مخصوصsn

103,000 تومان 103,000 تومان

استیک طعم دار TZ(11059)

108,290 تومان 108,290 تومان

استیک گوساله AM

117,890 تومان 117,890 تومان

استیک گوساله TZ(11057)

108,290 تومان 108,290 تومان

استیک گوسالهsn

103,000 تومان 103,000 تومان

اسو خو فوsn

95,000 تومان 95,000 تومان

اسوبوکو گوساله

108,480 تومان 108,480 تومان

بیف استراگانفsn

103,000 تومان 103,000 تومان

بیف استروگانف

113,860 تومان 113,860 تومان

بیف استروگانف AM

109,790 تومان 109,790 تومان

بیف استروگانف TZ(11057)

108,290 تومان 108,290 تومان

بیفتک MD

98,590 تومان 98,590 تومان

بیفتک استراگانف MD کد 12114717093

107,990 تومان 107,990 تومان

بیفتک گوساله AM

118,890 تومان 118,890 تومان

بیفتک گوساله TZ(11058)

108,290 تومان 108,290 تومان

بیفتک گوسالهsn

103,000 تومان 103,000 تومان

تی بن راسته با استخوان گوساله

133,340 تومان 133,340 تومان

تی بن گوساله sn

95,000 تومان 95,000 تومان

خورشتی ران MD کد 12114717090

165,990 تومان 165,990 تومان

خورشتی پاک شده گوساله TZ(11057)

101,990 تومان 101,990 تومان

خورشتی گوساله

113,750 تومان 113,750 تومان

خورشتی گوساله  MD کد 12114717078

92,990 تومان 92,990 تومان

خورشتی گوساله AM

109,550 تومان 109,550 تومان

خورشتی گوساله sn

101,000 تومان 101,000 تومان

خورشتی گوساله ممتاز 800g روناک

19,800 تومان 19,800 تومان

خورشتی گوساله ممتاز 800gآرین

27,930 تومان 28,500 تومان

دنبالچه گوساله TZ(11058)

45,290 تومان 45,290 تومان

دنبالیچه گوساله

92,910 تومان 92,910 تومان

دنبهsn

45,000 تومان 45,000 تومان

راسته بدون استخوان  MD کد 12114717089

169,990 تومان 169,990 تومان

راسته مغز گوساله  MD

93,590 تومان 93,590 تومان

راسته مغز گوساله TZ(11057)

121,390 تومان 121,390 تومان

راسته پاک شده گوساله

141,880 تومان 141,880 تومان

راسته پاک شده گوساله TZ(11057)

96,890 تومان 96,890 تومان

راسته پاک شده گوسالهsn

126,000 تومان 126,000 تومان

راسته گوساله AM

136,890 تومان 136,890 تومان

ران پاک شده MD

147,990 تومان 147,990 تومان

ران پاک شده گوساله

127,960 تومان 127,960 تومان

ران گوساله 1kممتاز روناک

22,000 تومان 22,000 تومان

ران گوساله 2kممتاز روناک

44,000 تومان 44,000 تومان

ران گوساله ممتاز 1000gآرین

30,870 تومان 31,500 تومان

ران گوساله ممتاز 2000gآرین

60,760 تومان 62,000 تومان

ران گوسفند با گردنtz

94,990 تومان 94,990 تومان

ران گوسفندی منجمد تنظیم بازار

40,000 تومان 40,000 تومان

زبان گوساله1kg گل تاج

17,820 تومان 19,800 تومان

سر دست گوساله

115,720 تومان 115,720 تومان

سر دست گوساله TZ(11058)

93,990 تومان 93,990 تومان

سر دست گوسالهsn

95,000 تومان 95,000 تومان

سر دنده آبگوشتی MD کد 12114717087

31,690 تومان 31,690 تومان

سردست پلویی MD کد 12114717086

145,890 تومان 145,890 تومان

سردست گوساله پاک شده MD کد 12114717082

78,990 تومان 78,990 تومان

سردست گوسفندی منجمد تنظیم بازار
سفید ران MD

92,560 تومان 92,560 تومان

سفید ران گوساله

127,770 تومان 127,770 تومان

سفید ران گوساله AM

118,490 تومان 118,490 تومان

سفید ران گوساله TZ(11057)

106,990 تومان 106,990 تومان

سفید ران گوساله ممتاز 1000gآرین

32,830 تومان 33,500 تومان

سفید ران گوسالهsn

103,000 تومان 103,000 تومان

فیله گوساله

174,950 تومان 174,950 تومان

فیله گوساله AM

166,990 تومان 166,990 تومان

فیله گوساله MD

134,990 تومان 134,990 تومان

فیله گوساله sn

155,000 تومان 155,000 تومان

فیله گوساله TZ(11059)

157,990 تومان 157,990 تومان

فیله گوشت 98% کامپوره

163,030 تومان 163,030 تومان

قلم گوساله

10,000 تومان 10,000 تومان

قلم گوساله AM

12,000 تومان 12,000 تومان

قلم گوساله MD کد 12114717074

8,290 تومان 8,290 تومان

قلم گوساله 1ع گل تاج

4,050 تومان 4,500 تومان

قلم گوساله NA

9,000 تومان 9,000 تومان

قلم گوساله TZ(11057)

10,490 تومان 10,490 تومان

نمايش 1 تا 75 از 100 (2 صفحه)


جدید ترین کالاها